Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДИЛОН“ ЕООД, наричани по-долу "Търговец/и”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

Сайтът се управлява от  “ДИЛОН” ЕООД, ЕИК 203244428, наричан оттук нататък “ДИЛОН”

 

Данни за контакт:

имейл адрес: office@pamaura.com

телефон: +359 886 537 710

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - https://pamaura.com/ и всички негови подстраници.

Потребител -  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Търговец - пълнолетно физическо лице или юридическо лице, представлявано от законния си представител, което предлага своите стоки или услуги на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга или покупко-продажба на предлаганите от Търговците стоки и услуги.

 

ПОРЪЧКА

 • Потребителите използват интерфейса на Сайта, за да направят поръчка за предлаганите стоки и услуги.
 • Договорът между Потребителя и Търговеца се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.
 • Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител, когато:
 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение от Потребителя;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя

 

ЦЕНИ

 • Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на Сайта към момента на извършване на поръчката, доколкото друго не е изрично уговорено.
 • Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
 • Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на Сайта. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга. доколкото изрично не е указано обратното.

 

ПЛАЩАНЕ

 • „ДИЛОН“ администрира плащанията на Сайта. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез PayPal, а за направени поръчки с доставка на терторията на Република България е приложима опция - наложен платеж.
 • Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
 • Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. „ДИЛОН“ не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ДИЛОН“

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 • Доколкото Търговецът не е предвидил специални правила за отказ от договора се прилагат правилата на настоящите Общи условия. „ДИЛОН“ съдейства на Потребителите да упражняват правата си по настоящите Общи условия като администрира отправените искания към Търговците.
 • Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.
 • За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да посочи стоките или услугите, които желае да върне.
 • За упражняване правото на отказ Потребителят може да изпрати стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление, за което получава потвърждение за получаване.
 • Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
 • При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
 • Възстановяването на плащанията може да бъде отложено до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.
 • В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 • Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 • Когато във връзка с изпълнението по договора са направени разноски и Потребителят се откаже от договора, съответната сума за направените разноски може да бъде задържана или да бъде изисквано тяхното плащане.
 • Потребителят няма право да се откаже от договора, когато негов предмет са:
 • стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • услуга, която е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

 • Доколкото Търговецът не е предвидил специални правила за рекламации се прилагат правилата на настоящите Общи условия. „ДИЛОН“ съдейства на Потребителите да упражняват правата си по настоящите Общи условия като администрира отправените искания към Търговците.
 • Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
 • Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
 • Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
 • Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
 • Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, първоначалните гаранционни условия се запазват.
 • При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
 • Рекламацията се подава устно по телефон или писмено чрез имейл, по поща или подадена до физическия адрес. „ДИЛОН““ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
 • При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
 • При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
 • Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 • Ако е предоставена търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
 • Всяка извършена рекламация се записва в регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра.
 • При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за това в два екземпляра, като един от тях се предоставя задължително на Потребителя. Актът за удовлетовряване на рекламацията може да се състави и в електронна форма.
 • При основателна рекламация стоката се провежда в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
 • Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
 • Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
 • При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
 • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • намаляване на цената.
 • Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 • Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 • Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ДИЛОН“ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ДИЛОН“ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ДИЛОН“, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ДИЛОН“, „ДИЛОН“ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ДИЛОН“.
 • „ДИЛОН“ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • „ДИЛОН“ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ДИЛОН“ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • „ДИЛОН“ се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ДИЛОН“ в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.