Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДИЛОН” ЕООД, наричано по-долу „ДИЛОН”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ДИЛОН” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203244428, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Студентски, ул. Атанас Иширков № 11, вх. Г, ап. офис 02, имейл адрес: office@pamaura.com, телефон: +359886537710 

Молим, прочетете изцяло публикуваните Общи условия.  Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ДИЛОН” и общите условия за ползване на Сайта.

Настоящите Общи условия целят да запознаят потребителите на Сайта с техните права. На Сайта НЕ се извършва продажба на стоки или услуги. Всички договори за продажба на стоки или за предоставяне на услуги се сключват на следните маркетплейс платформи:

amazon.com

amazon.ca

amazon.co.uk

amazon.fr

amazon.es

amazon.it

amazon.de

amazon.com.mx

amazon.ae

amazon.co.jp

amazon.in

amazon.com.au

amazon.sg

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайтpamaura.com и всички негови подстраници. 

Потребител – всяко лице, което посещава сайта с цел преглед на предлаганите от “Дилон” стоки. Под “потребител” в настоящите Общи условия не се разбира значението, определено в §13.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите. 

Условия за ползване – настоящите Общи условия.

Стоки – движими вещи, с изключение на вещи, върху които е осъществено принудително изпълнение или са предприети други мерки от страна на публични органи, както и имущество, което е изоставено или отнето в полза на държавата и предоставено за продажба от държавните органи. “Стоки” са също вода, газ и електричество, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Маркетплейс – платформа за откриване, купуване и продаване на продукти в интернет.  В настоящите Условия за ползване “маркетплейс” се използва за означаване на отделните канали на “Амазон”, изрично и изчерпателно изброени в съдържанието на същите.

Общи условия на маркетплейс – общите условия и политики на маркетплейса, в това число: 

Общи условия – amazon.com

Общи условия – amazon.ca

Общи условия – amazon.co.uk

Общи условия – amazon.fr

Общи условия – amazon.es

Общи условия – amazon.it

Общи условия – amazon.de

Общи условия – amazon.com.mx

Общи условия – amazon.ae

Обши условия – amazon.co.jp

Общи условия – amazon.in

Общи условия – amazon.com.au

Общи условия – amazon.sg

Условия на доставка и срокове на съответния маркетплейс – условията и политиките за доставка и сроковете за нейното извършване, приложими към съответния маркетплейс, в това число:
amazon.com

amazon.ca

amazon.co.uk

amazon.fr

amazon.es

amazon.it

amazon.de

amazon.com.mx

amazon.ae

amazon.co.jp

amazon.in

amazon.com.au

amazon.sg

Правилата, уреждащи отказ от договор, замяна, гаранциите на стоките и рекламациите – правилата и политиките, приложими към съответния маркетплейс, в това число:

amazon.com

amazon.ca

amazon.co.uk

amazon.fr

amazon.es

amazon.it

amazon.de

amazon.com.mx

amazon.ae

amazon.co.jp

amazon.in

amazon.com.au

amazon.sg

 

Чл. 1.  На Сайта Потребителите имат възможност да разглеждат предлаганите от “ДИЛОН” стоки.

Чл. 2.  На Сайта НЕ може да се извършват продажби. Всички продажби се извършват на посочените в настоящите Общи условия маркетплейс платформи. На сайта Потребителите НЕ МОГАТ да сключват договор за продажба и / или доставка.

Чл. 3. Всички цени, изложени на Сайта, са чисто информативни. Крайните цени на стоките са указани на ________.

 

Чл. 4. На Сайта не се извършват плащания. Всички плащания се извършват чрез системата за плащания на съответната маркетплейс платформа, от която е закупена конкретната стока. 

 

 

 

Чл. 5. Повече за правилата, уреждащи отказ от договор, замяна, гаранциите на стоките и рекламациите, можете да намерите в приложимите към съответния маркетплейс правила.

 

 

 

 

Чл. 6. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ДИЛОН” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ДИЛОН” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ДИЛОН”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ДИЛОН”, „ДИЛОН” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ДИЛОН”.

 

Чл.7. (1) „ДИЛОН” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 

(2) „ДИЛОН” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ДИЛОН” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 8. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Чл. 9. (1) „ДИЛОН” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

 

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ДИЛОН” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Чл. 10. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.